Waxing  for Man

     Shoulders & Back                         $ 50

                           Legs                          $ 35

                        Chest                           $ 45

                       Bikini                             $ 25

                   Brazilian                            $ 50

              Waxing For  Women

                   Legs                                   $ 30

          Under Arms                               $ 15

               Arms                                      $ 25

               Bikini                                      $ 25